Verkoopvoorwaarden

 1. Een verkoop komt tot stand na de mondelinge bestelling door de koper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging.
 2. Elke annulering van een bestelling dient mondeling of schriftelijk te gebeuren. De bijzondere voorwaarden voor de annulering van een bestelling zijn in onze offertes en verkoopovereenkomsten opgenomen.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Eventuele afwijkingen van goederen behoren tot de mogelijkheid. Dit enkel volgens de normen van de leverende fabriek.
 5. Veiligheidsfiches en hun bijlage kunnen bij ons worden aangevraagd. Uw bestelling impliceert dat u de veiligheidsfiches en hun bijlage heb kunnen lezen. In geval van probleem hieromtrent, gelieve ons te contacteren.
 6. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 24 hr. na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.
 7. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien er binnen de maand na levering ervan gemeld worden per aangetekend schrijven.
 8. Europallets worden bij niet inruiling gefactureerd en zullen niet meer vergoed worden indien ze binnen het jaar na levering niet geretourneerd worden .
 9. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.
 10. Uw loscondities (logistiek en veiligheid) moeten ons toegestuurd worden 48 uur voor de eerste levering. In afwezigheid van de specifieke loscondities getekend door beide partijen zal het lossen gebeuren onder toezicht en verantwoordelijkheid van de klant.
 11. Het risico gaat over op het moment van lading van de goederen bij onze leverancier.
 12. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.
 13. Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
 14. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van 50 EUR en een nalatigheidsinterest van 12 % per jaar.
 15. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.
 16. Alle klachten betreffende onze facturen dienen ons binnen de 8 werkdagen na levering der diensten of goederen schriftelijk te worden overgemaakt.